Publikacna

PDFTiskEmail

  1. Bielecki, R., Schlemmer, H., Biogene Schwefelsäure-Korrosion in teilgefüllten Abwasserkanälen, ISBN 0343-1223, 1987
  2. Stein, D., Möllers, K., Bielecki, R., Leitungstunnelbau, ISBN 3-433-01154-0, 1988
  3. Bielecki, R., Die Zukunft liegt unter uns – Bauen und Leben unter der Erde, Vision: u. a. Bohren mit Raketentriebwerk und Kavernen – Gigantische Speicher im Untergrund, Herausgeber Hamburg Messe und Congress GmbH, 1997
  4. Bielecki, R., Die 4. Röhre des Elbtunnels in Hamburg, Herausgeber Arbeitsgemeinschaft 4. Röhre Elbtunnel, ISBN 3-00-012594-9, 2004
  5. Bielecki, R., Dissertationsarbeit „Teilanalyse über die Anwendung der Flammenschmelztechnologie zur Herstellung von Teufen > 1.000 m für Ablagerungen von radioaktiven Abfällen im Untergrund“, ISBN 978-3-8334-8123-9, 2006
  6. Moeller, D.P.F., Bielecki, R., New technologies for underground infrastructures borehole disposals, Vortrag gehalten auf der IV. International Conference NO-DIG Poland 2010, Kielce, April 2010
  7. Thewes, M., Kamarianakis, S., Bielecki, R. Multikriterielle Bewertungsverfahren für unterirdische Infrastrukturprojekte, Tagungsband in München, 2010
  8. Moeller, D.P.F., Bielecki, R., Storage of High Level Nuclear Waste in Geological Disposals: The Mining and the Borehole Approach, Nuclear Power / Book 1 edited by Dr. Pavel Tsvetkov, Texas A & M University, USA, ISBN 978-953-307-474-0, 2011
  9. Moeller, D.P.F., Bielecki, R., Breaking new ground going deep - International developments for underground disposal of radioactive waste, Vortrag gehalten auf der XI. International Conference: UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF URBAN AREAS 2011, University of Technology Wroclaw, Polen, Oktober 2011
  10. Möller, D.P.F., Bielecki, R. Vertical drilling depths in solid rock with the Flame melting drilling technique, Vortrag auf der XII. International Conference "Underground Infrastracture of Urban Areas 2014", Wroclaw, Polen, ISBN 978-1-138-02652-0, Oktober 2014
  11. Placzek, D. Bielecki, R., Messing, M., Schwarzer, F., Zielgenau bis ans Ende des Tunnels, Handbuch für die Bauvorbereitung, Vermessung und Bauüberwachung von Schildvortrieben, ISBN 978-3-433-03114-8, 2016

PUBLIKACNÁ CINNOST PO ROKU 2000
prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.

 1. Štúdium problematiky tavenia nerastných surovín v extrémnych podmienkach -  A study in problematics of meltdown of raw minerals in extreme conditions. / Pavol Rybár ... [et al.]  - Košice : ES/AMS, - 2004. - 240 s. - ISBN 80-8073-085-7. [RYBÁR, Pavol - LAZAR, Tobiáš - HAMRÁK, Henrich - KYSELOVÁ, Katarína - KUZEVIC, Štefan - RYBÁROVÁ, Mária - SEKULA, Félix - VÉGSÖOVÁ, Edita - ZACHAROV, Michal - DEMCÁK, Martin - MOLNÁR, František]
 2. Ergatické systémy a bezpecnost v letectve : edukácia a inteligencia zrucností v leteckej prevádzke : vysokoškolská ucebnica – Ergatic systems an safety in aviation: education and intelligence in craft in aviation operations: academical textbook / Miroslav Kelemen, Tobiáš Lazar, Rudolf Klecun  - 1. vyd - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika - 2009. - 316 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8040-383-6.
 3. Inštrumenty istenia letovej bezpecnosti – Instruments of flight safety protection / Tobiáš Lazar, Róbert Bréda, Pavol Kurdel  - Košice : Technická univerzita - 2011. - 232 s. - ISBN 978-80-553-0655-1.
 4. A new technology of excavating of vertical openings in rock masses = Nova tehnologija bušenja otvora u masivnim stijenama / T. Lazar, F. Sekula, P. Rybár - 1998. In: Metalurgija. Vol. 37, no. 4 (1998), p. 199-202. - ISSN 0543-5846 
 5. Situational control, modeling and diagnostics of large scale systems / Ladislav Madarász ... [et al.] - 2009. In: Towards Intelligent Engineering and Information Technology. No. 143 (2009), p. 153-164. - ISSN 1860-949X  [MADARÁSZ, Ladislav - ANDOGA, Rudolf - FOZO, Ladislav - LAZAR, Tobiáš]
 6. Laser interferometry for experimental modal analysis of jet-engine blades / K. Semrád, T. Lazar  - 1998. In: Strojnícky casopis. Roc. 49, c. 3 (1998), s. 176-186. - ISSN 0039-2472 
 7. Pozorovatel s adaptáciou na vonkajšie poruchy – Adaptive observer to outer disturbances / Tobiáš Lazar, Róbert Bréda, Miloš Soták  - 2003. In: Acta Avionica. Roc. 5, c. 7 (2003), s. 43-48. - ISSN 1335-9479 
 8. Die Trends und neue Ansichten bei der radioaktiven Abfallendlagerung in der Erdkruste = Trends and opportunities for the radioactive waste disposal in the Earth crust / Félix Sekula ... [et al.]  - 2007. In: Acta Montanistica Slovaca. Roc. 12, mimoriadne c. 1 (2007), s. 1-8. - ISSN 1335-1788  [SEKULA, Félix - LAZAR, Tobiáš - BAUER, Viliam - SZENTIRMAI, Zsold]
 9. Individual method of solution selection type non-stationary differential equation / Tobiáš Lazar, Zuzana Hajduová  - 2007. In: Transactions of the Universities of Košice. c. 2 (2007), s. 11-18. - ISSN 1335-2334  
 10. Ergatic systems and preparation of operators / Tobiáš Lazar, Rudolf Klecun, Miroslav Kelemen  - 2009. In: Acta Avionica. Roc. 11, c. 18 (2009), s. 81-83. - ISSN 1335-9479 [LAZAR, Tobiáš - KLECUN, Rudolf - KELEMEN, Miroslav]
 11. Possible approaches to applications of dynamic inversion in aviation / Peter Kovácik ... [et al.]  - 1997. In: Biuletyn Wyzszej Szkoly Oficerskiej Sil Powietrznych. - Deblin : Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych, 1997 P. 134-140. - ISSN 1426-5087 [KOVÁCIK, Peter - LAZAR, Tobiáš - GREGA, Miroslav - ADAMCÍK, František - SOPATA, Milan]
 12. Metodológia kauzálnej syntézy štruktúry modelu bezpecnosti – Methodology of  causal synthesis of structural model of safety / Tobiáš Lazar, Miroslav Kelemen, Pavol Kurdel  - 2011. In: Bezpecné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie :  Košice, 11. - 12.11.2010. - Košice : Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach, 2011 S. 252-256. - ISBN 978-80-89282-44-9 
 13. New technology for excavating of vertical workings in rock mass / Félix Sekula, Tobiáš Lazar, M. Labaš  - 1994. In: Geomechanics '93. - Rotterdam : A.A.Balkema, 1994 P. 401-404. - ISBN 905410354X 
 14. Development, perspectives and application possibilities of situational control of complexes / Ladislav Madarász, Rudolf Andoga, Tobiáš Lazar  - 2004. In: Jubilee conference 1879-2004. - Budapest : Tech, 2004 P. 411-423. - ISBN 9637154310  
 15. Technológia hlbenia štíhlych vertikálnych diel tavením - Technology of excavation of slim vertical works by melting / F. Sekula...[et al.]  - 1999. In: Nové poznatky v oblasti vrtania, tažby, dopravy a uskladnovania uhlovodíkov. - Košice : TU FBERG, 1999 S. 176-177. - ISBN 8070994398  [SEKULA, Félix - RYBÁR, Pavol - LAZAR, Tobiáš - KUZEVIC, Štefan - DEMCÁK, Martin]
 16. Flight safety is no longer a general term : (recapitulation of doctoral and habilitation theses) / Tobias Lazar  - 2007. In: MOSATT 2007. - Košice : Robert Breda, 2007 S. 180-185. - ISBN 9788096976027  
 17. Konverzia malých prúdových motorov na energetické systémy pozemného použitia - Conversion of small turbojet engines for energetic ground systems / Tobiáš Lazar, Marián Hocko  - 2007. In: Aeronautika 07. - Košice : LF TU, 2007 S. 126-127. - ISBN 9788080738822 
 18. Úvahy nad bezpecnostou zložitých komplexov – Thoughts about safety of complex systems / Tobiáš Lazar, Henrich Hamrák, Anton Grinc  - 2009. In: Realizácia technológií na využitie obnovitelných zdrojov energie a výsledky bezpecnostného výskumu v EÚ : zborník prednášok z konferencie : 1.-2.12.2009, hotel Chata Slovenka, Moštenica - Kyslá. - Bratislava : Slovenská spolocnost priemyselnej chémie. 2009 S. 65-72. – ISBN 978-80-969710-4-6
 19. Urcovanie vzájomnej polohy technologických vrtov : Záverecná správa výskumnej úlohy ŠVÚ c. II-6-108.01 Aplikácia geofyzikálnych princípov v banskej a meracskej praxi pre SAV Bratislava - Identification of relative position of technological bores: Final report research responsibilities ŠVÚ c .II-6-108.01 Application geophysical tenet in mining and measuring general practice for SAV Bratislava / Ludovít Kovanic.. [et al.]  - Košice : Banícky ústav SAV, - 1984. - 84 s. [KOVANIC, Ludovít - LAZAR, Tobiáš - KOVANIC, Ludovít - LEŠCINSKÝ, Imrich - SEDLÁK, Vladimír]
 20. Stanovenie fyzikálno-chemických vlastností hornín pri vysokých teplotách tlaku a v prostredí vodnej pary : rocná správa o riešení projektu AV – Estimation of physical-chemical properties of raw materials at high temperatures of pressure in highly vaporous environment.: yearly administration about solution project AV / Tobiáš Lazar  - Košice : TU, LF, - 2008. - 105 s.
 21. Vibracný reluktacný permeameter : autorské osvedcenie : císlo vynálezu 22717 - Vibrational reluctacny permeameter : authorship certificate : item patent 22717 / Mihálka Pavel, Lazar Tobiáš  - Praha : ÚPVaO, - 1986. - 3 s.
 22. Snímac remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií : autorské osvedcenie : císlo vynálezu 238832 - Scanner of remanent magnetic induction in grainy materials and abeyance : authorship certificate : item patent 238832 / Lazar Tobiáš, Kovanic Ludovít, Florek Ivan  - Praha : ÚPVaO, - 1987. - 6 s.
 23. Snímac intenzity magnetického pola : autorské osvedcenie : vynález císlo 248135  - Scanner intensity of magnetic field : authorship certificate : patent item 248135 / Blažek Josef, Lazar Tobiaš, Hudák Jozef  - Praha : ÚPVaO, - 1988. - 5 s.
 24. Zariadenie na hlbenie otvorov plamenom s prúdovým riadením : patentová listina : císlo patentu 278692 - Equipment for  deepening of openings by flame with jet  control : patent document : item snap 278692 / Sekula Félix, Lazar Tobiáš, Foppe Werner  - Banská Bystrica : ÚPV SR, - 1998. - 5 s.
 25. Zariadenie na hlbenie otvorov plamenom : patentová listina : císlo patentu 278849 - Equipment for deepening of openings by flame : patent document : item snap 278849 / Sekula Félix, Lazar Tobiáš, Foppe Werner  - Banská Bystrica : ÚPV SR, - 1998. - 8 s.
 26. Zariadenie na hlbenie otvorov plamenom s kombinovaným riadením : patentová listina : císlo patentu 278850 - Equipment for deepening of openings by flame with combined control: patent document : item snap 278850 / Sekula Félix, Lazar Tobiáš, Foppe Werner - Banská Bystrica : ÚPV SR, - 1998. - 6 s.
 27. Spôsob prerušenia toku média v potrubí a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu : patentová listina : císlo patentu 280050 – A mean for interruption of media flow in a pipeline and equipment for execution of this concept: patent document : item snap 280050 / Lazar Tobiáš ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR, - 1999. - 7 s. [LAZAR, Tobiáš - SEKULA, Félix - JAKABSKÝ, Štefan - LOVÁS, Michal - HREDZÁK, Slavomír - ŠÚŠOR, Rudolf]
 28. Vorrichtung zum Einbringen eines Tiefbohrloches in Gestein das Patent Nr. 10 2008 031 490 / Felix Sekula, Tobiáš Lazar, Andrej Sabol  - München : Deutsches Patent- und Markenamt - 2010. - 23 p.
 29. Projekt SIRIAD : Výskumná správa - Project SIRIAD : Research administration / Tobiáš Lazar, Marián Hocko  - Košice : VLA GMRŠ, - 2004. - 156 s.


In Kooperation mit

bratislava   brno  kosice   leuphana   ostfalia   ostrava   sheffield   uhh   tuc   rub   psk